محصولات

دما

* تجهیزات مکانیکی اندازه گیری دما Instrument Mechanical Temperature Measuring
( ترمومتر های چند فلزی، گازی، انبساطی، جیوه ای و …)

* تجهیزات الکترونیکی اندازه گیری دما Instrument Electrical Temperature Measuring
( ترانسمیتر های دما، ترمومتر های مقاومتی، ترموکوپل ها، سوئیچ های دما و … )

* تجهیزات مکاترونیکی اندازه گیری دما Instrument Mechatronic Temperature Measuring
( ترمومترهای عقربه ای با خروجی سیگنال الکترونیکی یا سوئیچ و … )


فشار


* تجهیزات مکانیکی اندازه گیری فشار Instrument Mechanical Pressure Measuring
( گیج های Bourdon Tube ، Diaphragm و Capsule برای اندازه گیری فشار نسبی، مطلق و اختلاف فشار )

* تجهیزات الکترونیکی اندازه گیری فشار Instrument Electrical Pressure Measuring
( سنسورهای فشار، ترانسدیوسرهای فشار ، ترانسمیتر های فشار، سوئیچ های فشار، تجهیزات اندازه گیری سطح توسط فشار سنج و … )

* تجهیزات مکاترونیکی اندازه گیری فشار Instrument Mechatronic Pressure Measuring
( گیج های فشار با خروجی الکتریکال یا سوئیچ کنتاکت و … )

 


سطح


* تجهیزات سطح سنج Instrument Level Measuring
( نشانگر های مغناطیسی سطح، نشانگر های شیشه ای سطح، انواع سوئیچ ها و …)


جریان


* تجهیزات دبی سنج Instrument Flow Measuring
( صفحات اوریفیس، لوله ونتوری، لوله پیتوت، میتر ران، نازل های جریان و … )


تجهیزات کالیبراسیون

( تجهیزات دستی و پیشرفته آزمایشگاهی جهت کالیبراسیون دما و فشار، تست پمپ ها، حمام های کالیبراسیون و … )